1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Promocji o nazwie „GWARANCJA – DOTACJA” (dalej: „Promocja”) jest Pionier Energia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: Organizator) przy ulicy Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000842015, NIP 5272927162.
1.2 Przedmiotem Promocji jest gwarancja Organizatora na otrzymanie przez Uczestników dotacji z programu rządowego „Mój Prąd” (lub jego kontynuacji) lub Rekompensaty w przypadku jej nie otrzymania na warunkach określonych w Regulaminie.
1.3 Zgłoszenia do Promocji będą przyjmowane w dniach od 25 listopada do 30 grudnia 2020 r. Zgłoszenie do Promocji oznacza podpisanie Umowy z Organizatorem oraz podpisanie niniejszego Regulaminu.
1.4 Organizator zastrzega sobie do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń do Promocji w sytuacji, w której łączny wolumen zgłoszonych instalacji przekroczy 100 kW lub zaistnieją inne okoliczności, które w ocenie Organizatora wymagać będą wcześniejszego zakończenia zgłoszeń do Promocji.

1.5 Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

  • Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Gwarancja – Dotacja”.
  • Uczestnik – Osoba fizyczna, która spełnia wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie Promocji oraz zawarła z Organizatorem Umowę.
  • Umowa – Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  • Dotacja – program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój prąd” lub inny program rządowy będący jego kontynuacją.
  • Rekompensata – kwota wypłacana na rzecz Uczestnika po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Sposób wyliczenia wysokości Rekompensaty został określony w pkt. 3 Regulaminu.
  • Strona/Strony – przez Stroną lub Strony należy rozumieć odpowiednio Organizatora lub Uczestnika.
  • Wolumen Instalacji – liczona w kilowatach łączna moc wszystkich instalacji przewidzianych do objęcia Promocją.
 
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
 
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a) Zawarcie w okresie obowiązywania Promocji Umowy z Organizatorem.
b) Spełnienie warunków Promocji określonych w punkcie 3 Regulaminu.
c) Zrealizowanie Umowy przez Organizatora oraz dokonanie przez Uczestnika całości płatności z tytułu Umowy na rzecz Organizatora w terminie do dnia 30 stycznia 2021 roku.
d) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie i uzyskanie odmowy przyznania Dotacji.
 
3. ZASADY PROMOCJI
 
3.1 W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się wobec Uczestników, którzy spełniają kryteria wskazane w Regulaminie, do wypłaty Rekompensaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą dotacji z programu Mój prąd na zasadach obowiązujących do 18 grudnia 2020 roku, a kwotą rzeczywiście uzyskanej Dotacji.
3.2 Wysokość Rekompensaty obliczana jest w następujący sposób:
a) W przypadku braku Dotacji w okresie do dnia 30 czerwca 2021 roku Uczestnik otrzyma Rekompensatę w wysokości 5 000 złotych pomniejszoną o przypadającą na tą kwotę ulgę termomodernizacyjną w wysokości 19%;
b) Jeżeli w okresie do dnia 30 czerwca 2021 roku Uczestnik otrzyma mniejszą kwotę Dotacji niż 5 000 złotych, kwota Rekompensaty będzie wynosiła 5 000 złotych pomniejszona o przypadającą na tą kwotę ulgę termomodernizacyjną w wysokości 19% oraz kwotę otrzymanej Dotacji.
3.3. Promocją objęte są wyłacznie instalacje fotowoltaiczne, których moc mieści się w przedziale od 5,00 do 9,99 kWp.
3.3. Jeżeli uchybienie terminowi, o którym mowa w pkt. 2 ust. c Regulaminu nastąpiło z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, Uczestnik nie ma prawa ubiegać się o wypłatę Rekompensaty.
3.4 Wolumen Instalacji objętych promocją wynosi 100 kW i obowiązuje kolejność zawartych Umów.
 
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROMOCJI
 
4.1. Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej na adres Organizatora: biuro@pionier-energia.pl z dopiskiem „Reklamacja – Gwarancja – Dotacja” lub na adres korespondencyjny Organizatora określony w pkt. 1.
4.2. Zgłaszając reklamację Uczestnik powinien w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji.
4.3. Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika.
4.4 Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom.
4.5 Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.
4.6. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia.
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiana ta nie naruszy praw nabytych przed zmianą Regulaminu przez Uczestników Programu. Organizator powiadomi Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowego Regulaminu pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika w Umowie adres poczty elektronicznej.
5.3. Sprawy sporne lub nieporozumienia mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji Promocji lub powstałe w związku z nim, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. Za zgodą Stron spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.