Mój Prąd 5.0 – wysokość dotacji

22 kwietnia 2023 r. został uruchomiony piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”. Wsparcie finansowe będzie można uzyskać nie tylko do fotowoltaiki, czy magazynu energii, ale także do pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Program Mój Prąd 2023 – to już ostatnia edycja

Mój Prąd to program, który został uruchomiony w 2019 roku. Od tego czasu doczekaliśmy już pięciu edycji. Aktualny nabór do Mój Prąd 5.0 w 2023 roku, według dokumentów programu, ma być ostatnim.

Mój Prąd – dla kogo?

W 2023 roku o dotację Mój Prąd mogą ubiegać się trzy grupy inwestorów:

1. Osoby, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net- billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Osoby, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania
wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,.

3. Osoby, rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Jak można zatem zauważyć, Mój Prąd 5.0 jest skierowany wyłącznie do tych inwestorów, którzy albo już rozliczają się w net-billingu, albo są gotowi zmienić system opustów na net- billing.

Bonus za przejście na net-billing

Dla osób rozliczających się w systemie opustów, które będą chciały przejść na net-billing przewidziano zachętę za zmianę systemu rozliczeń w wysokości 3 tys. zł.

Dofinansowanie będzie mogło przysługiwać osobom, które już skorzystały z programu Mój Prąd, ale będą chciały zainwestować w dodatkowe urządzenia, np. pompę ciepła.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd” wynosi 58 tys. zł.

W przypadku fotowoltaiki:
▪ przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;
▪ jeżeli Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł;

W przypadku urządzeń dodatkowych:
• przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł:

1) gruntowe pompy ciepła – 28 500 zł;
2) pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19 400 zł
3) pompa ciepła powietrze/woda – 12 600 zł
4) pompy ciepła typu powietrze/powietrze – 4 400 zł

• przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;
• przy poszerzeniu inwestycji o magazyn energii – do 16 tys. zł;
• przy poszerzeniu inwestycji o kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł;
• a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 22.04.2023 r. i będzie trwał do dnia 22.12.2023 r. lub do wyczerpania się środków.

Tabliczka Mój Prąd

Po otrzymaniu dotacji, inwestor ma obowiązek niezwłocznie umieścić tabliczkę informacyjną Mój Prąd w widocznym miejscu, w lokalizacji przedsięwzięcia. Wzór tabliczki znajdziecie na stronie programu oraz poniżej:

Tabliczka powinna mieć wymiary minimum A4 (a najlepiej A3) i treść:
“Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Program Mój Prąd.”

Ile trwa rozpatrzenie wniosku w Mój Prąd?

Według informacji NFOŚiGW na rozpatrzenie wniosku czeka się obecnie ok. 90 dni licząc od poprawnego złożenia wniosku w GWD.
Więcej informacji na temat programu Mój Prąd znajdziecie na stronie: www.mojprad.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

O co chciałbyś zapytać?

9 + 15 =

Możesz też zamówić BEZPŁATNĄ wycenę!